Knguyen0905 đã tạo một bài báo mới
8 Trong

Nông thôn mới tạo nên những miền quê đáng sống ở Điện Biên | #nongthonmoi

Nông thôn mới tạo nên những miền quê đáng sống ở Điện Biên

Nông thôn mới tạo nên những miền quê đáng sống ở Điện Biên

Vượt qua được phần nào khó khăn mang tính đặc thù trong xây dựng nông thôn mới giúp Điện Biên từng bước nâng số xã, số huyện về đích và cũng giúp bức tranh nông thôn vùng cao thêm tươi sáng