Knguyen0905 đã tạo một bài báo mới
37 Trong

Hải Phòng phấn đấu 100% xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu | #nongthonmoi

Hải Phòng phấn đấu 100% xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Những năm qua, Hải Phòng đã và đang “thay da, đổi thịt” nhờ phong trào NTM. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao