Knguyen0905 đã tạo một bài báo mới
8 Trong

Xã Bản Nguyên: Tăng tốc về đích nông thôn mới nâng cao | #nongthonmoi

Xã Bản Nguyên: Tăng tốc về đích nông thôn mới nâng cao

Xã Bản Nguyên: Tăng tốc về đích nông thôn mới nâng cao

Đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017, xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã và đang tăng tốc, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới