Knguyen0905 đã tạo một bài báo mới
8 Trong

Để thành công trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới - Bài cuối: Đến những kinh nghiệm được đúc rút | #nongthonmoi

Để thành công trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới - Bài cuối: Đến những kinh nghiệm được đúc rút

Để thành công trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới - Bài cuối: Đến những kinh nghiệm được đúc rút

Thực tiễn và những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở nhiều địa phương khẳng định vai trò của sự quyết tâm, kiên trì và nhất là nêu gương trong công tác tuyên truyền,