myduyen2908 đã tạo một bài báo mới
42 Trong

Phát triển nông nghiệp xanh gắn với mô hình du lịch nông thôn | #nongnghiep

Phát triển nông nghiệp xanh gắn với mô hình du lịch nông thôn

Phát triển nông nghiệp xanh gắn với mô hình du lịch nông thôn

(ĐCSVN) - Phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch nông thôn được đánh giá là xu hướng phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. Mô hình này sẽ giúp khai thác nguồn lực sẵn có địa phương, tạo thêm việc làm, tăng t